CATEGORY / street bench


PEBBLE BENCH

동글동글한 형태의 조약돌 모양 벤치. 1인, 2인 ,3인용 총 6가지 사이즈로 제작되어 다양한 배치가 가능합니다.


Size

PEBBLE_A : 550 X 430 X 400 / 145kg

PEBBLE_B : 550 X 550 X 400 / 185kg

PEBBLE_C : 915 X 630 X 450 / 365kg

PEBBLE_D : 1000 X 637 X 450 / 420kg

PEBBLE_E : 1212 X 685 X 450 / 480kg

PEBBLE_F : 1615 X 640 X 450 / 755kg


Material: UHPC(초고성능 콘크리트)